Odpady inne niż niebezpieczne są to odpady, które nie posiadają właściwości odpadów niebezpiecznych określonych wg załącznika nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,poz. 21).
Niedozwolone rozcieńczanie, mieszanie ze sobą lub innymi materiałami odpadów niebezpiecznych w celu zmniejszenia poziomu substancji niebezpiecznych. Takie działania prowadziłyby do zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

‹ Powrót