Do niedawna niemal wszystkie odpady trafiały na wysypiska śmieci, jednak obecnie coraz częściej przekazywane są wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom zajmującym się ich segregacją.

Część z tych odpadów klasyfikowana jest do ponownego wykorzystania jako surowiec wtórny, natomiast te, które posiadają odpowiednią wartość energetyczną, mogą być użyte do produkcji paliw alternatywnych. Paliwa takie uzyskuje się z przetworzonych odpadów przemysłowych i komunalnych (na przykład zawierających gumę, papier i tworzywa sztuczne), z wysuszonych osadów ściekowych, opon oraz mączki kostno-zwierzęcej.

Stosowanie paliw alternatywnych przynosi mnóstwo korzyści dla środowiska naturalnego: pozwala oszczędzać nieodnawialne źródła surowców naturalnych, a także pomaga rozwiązać problem składowania odpadów i przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu procesowi produkcja przemysłowa odbywa się zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w ramach którego przyszłe pokolenia powinny mieć dostęp do takiego środowiska naturalnego, jakim my dysponujemy obecnie.

Paliwo alternatywne – paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadow posiadających wartość opałową. Stosowane w przemyśle cementowym (w piecach cementowych), jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.

W związku z wyczerpującymi się zasobami ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi się badania nad paliwami, które mogłyby zastąpić paliwa dotychczas stosowane. Na rynek ma wejść nowy rodzaj paliw – paliwa alternatywne, są to paliwa, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej ale muszą występować w dużej ilości, muszą cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami, tanie w produkcji i sprzedaży, stanowić mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska niż paliwa tradycyjne.

Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi (benzyną, olejem napędowym) posiadają trzy zalety: niezależność energetyczną (można produkować z własnych surowców kopalnych i produktów rolnych), emisję (zmniejszenie emisji związków toksycznych), koszt eksploatacji.

W skład paliw alternatywnych wchodzą: wysegregowane i rozdrobnione frakcje palne z odpadów komunalnych i przemysłowych nienadające się do recyklingu (RDF), zużyte opony w całości i rozdrobnione, wysuszone komunalne osady ściekowe, mączka mięsno kostna, biomasa rolnicza (słoma, siano), odpady ciekłe (np. mieszaniny zużytych olejów, rozpuszczalników itd.)

Zasoby paliw konwencjonalnych, jak ropa naftowa czy węgiel kamienny, sukcesywnie się wyczerpują. Jednocześnie w szybkim tempie rośnie ilość składowanych odpadów, które można wykorzystać do pozyskiwania zawartej w nich energii. Produkowane z odpadów paliwo alternatywne jest nawet do dziesięciu razy tańsze w stosunku do paliw konwencjonalnych przy równocześnie zbliżonej wartości opałowej.

ZALETY PALIW

P aliwa alternatywne wytwarzane są w specjalnych instalacjach do przetwarzania odpadów. Wrto zaznaczyć że paliwa alternatywne jako nowa technologia nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale muszą występować w dużej ilości, muszą cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami. Muszą być też tanie zarówno w prosesie produkcji jak i sprzedaży oraz stanowić mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska – w stosunku do tradycyjnych paliw. Głównymi zaletami stosowania paliw alternatywnych w porównaniu do paliw ropopochodnych (czyli benzyną i olejem napędowym) są:
– ograniczenia zużycia węgla kamiennego – redukcja emisji dwutlenku węgla oraz innych niebezpiecznych emisji w procesie spalania – zmniejszenie ilości odpadów komunalnych oraz przemysłowych kierowanych na składowiska

PARAMETRY PALIW

K aloryczność paliw alternatywnych wynosi 16-18 MJ/kg, podczas gdy w przypadku np. węgla kamiennego jest to 18-23MJ/kg. Różnica w wartości opałowej jest więc niewielka a korzyści dla środowiska nieporównywalne. W tzw. starej Unii, której rynek szacowany jest na ok. 40 mln ton paliw alternatywnych, ich zalety docenia się już od dawna. Dla przykładu w Niemczech stopień substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi wynosi ponad 60%. W Polsce, gdzie są one stosowane w przemyśle cementowym, szacunki mówią o pokrywaniu maksymalnie 40% zapotrzebowania opałowego paliwami alternatywnymi. Kaloryczność paliw alternatywnych (RDF) na tle innych nośników energii (MJ/kg):
– Paliwo alternatywne: 16-18
– Węgiel kamienny: 18-23 Węgiel brunatny: 7-8
– Gaz ziemny: 32
– Koks: 27

DYREKTYWA UE

W ostatnich latach Unia Europejska w krajach członkowskich podjęła się i wprowadziła jednolite zasady klasyfikacji stałych paliw z odpadów (nazwanych Solid Recovered Fuels – SRF) oraz metodyki badawczej dla określania jakości tych paliw winno dodatkowo umocnić ich obecność na rynku nośników energii, a także ułatwić międzynarodowy obrót tym towarem (Van Tubergen, Glorius, Waeyenbergh 2005). Należy zaznaczyć, że według systemu opracowanego przez Europejskie Centrum Akredytacji (CEN) – SRF mogą być wytwarzane wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne i stosowane tylko w instalacjach spełniających standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy 2000/76/EC dotyczącej spalania odpadów. W skład SRF nie mogą przy tym wchodzić paliwa kopalne (Sobolewski, Wasielewski, Stelmach 2007).

‹ Powrót